Főoldal Pályázatok

img

 

Vagyontárgyaink védelmét szolgálják.

 

Biztosíthatók: ingatlanok (épületek, építmények, lakás, nyaralók, nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek pl.: garázs, kamra, ól, terménytároló, pincerekesz stb., a "főépülethez" tartozó járdák, kerítés, medence, stb.), illetve ingóságok. Ilyenek a háztartási ingóságok, vagyis mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a biztosítottak tulajdonát képezi, továbbá az általuk bérelt, kölcsönvett, nem beépített vagyontárgyak, amelyek a háztartás vitelhez szükségesek a biztosított személyes használatára, fogyasztására szolgálnak. Ingóságok körébe tartoznak a kiemelt értékű vagyontárgyak, a nemesfémek, gyűjtemények is.

 

 

 

 

 

Lakásbiztosítások

 

A vagyonbiztosítások legelterjedtebb típusa, melyek otthonát, ingatlanát védik az olyan káresemények esetén, mint tűz, vihar, csőtörés, betörés és rablás. A szerződés megkötése előtt fontos, hogy tájékozódjon a biztosítók különös lakásbiztosítási feltételeiről is. Betöréses lopás biztosításra például abban az esetben nyújtanak fedezetet a különböző biztosítók, amennyiben a biztosított ingatlan védelme teljesíti legalább, az un. "minimális mechanikai védelem" előírásait.
 


img

Életbiztosítások esetén a szerződő és a biztosító olyan megállapodást köt, hogy a szerződő díjfizetése ellenében valamilyen, a biztosított életben létével kapcsolatos esemény bekövetkezte esetén a biztosító szolgáltatást nyújt. A szerződő az a személy, aki a szerződéskötésre ajánlatot tesz és a biztosítási díjat fizeti. Az ő joga, hogy a szolgáltatásokra kedvezményezetteket jelöljön. A biztosított az a személy, akinek az életével kapcsolatos eseményre a szerződés létrejön. Kedvezményezett az a személy, akinek a biztosító a szolgáltatást nyújtja. Az életbiztosítási szerződések szereplői lehetnek azonos személyek.


Életbiztosítási típusok:


Kockázati életbiztosítás
A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a biztosítás hatálya alatt, a biztosított halála esetén a mindenkori biztosítási összeget, a szerződés kedvezményezettjének, vagy a törvényes örökösnek kifizeti. A biztosítási esemény bekövetkeztével a szerződés megszűnik. Ha a tartam lejártakor él a biztosított, akkor a biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg. A módozatnak a lényege, hogy kis díjért cserébe a legszükségesebb pillanatban nyújt egyszeri segítséget a hátramaradók számára. A biztosítás díja alapvetően a biztosított korától, a választott biztosítási összegtől valamint a szerződés időtartamától függ. Számos kiegészítő szolgáltatással egészíthetjük ki (pl. baleseti rokkantság esetére), melyekkel komplex biztosítási fedezet érhető el.


Elérési életbiztosítás
A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító – a szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja, hogy amennyiben a biztosított a szerződésben meghatározott időszak végén életben van, úgy a szerződésben rögzített biztosítási összeget kifizeti a biztosított vagy az általa meghatározott kedvezményezett részére.
Ha a biztosított a szerződésben meghatározott időpont előtt meghal, a biztosítás az addig befizetett díjak kifizetésével megszűnik. Ennél a módozatnál a biztosítás megtakarítási funkciója dominál, ezért külön ajánljuk azon Ügyfeleinknek, akik nyugdíjkiegészítő biztosítást kívánnak kötni.
Az elérési életbiztosításhoz is különböző kiegészítő kockázat köthető. A biztosítás jellege miatt különösen ajánljuk, a kiegészítő kockázati életbiztosítást.


Vegyes életbiztosítás
Ötvözi a kockázati és a tisztán elérési életbiztosítás szolgáltatásait. Ennek értelmében a biztosító kifizeti a szerződésben meghatározott biztosítási összeget a biztosított tartamon belüli halála esetén (ebben az esetben a szerződés megszűnik a biztosítási összeg kifizetésével), vagy a biztosítási időszak végén, amennyiben a biztosított életben van.


Terme fix életbiztosítás

A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a szerződésben rögzített időtartam lejártával mindenképpen kifizeti a mindenkori biztosítási összeget. Amennyiben a “kötött” időpontban a biztosított életben van, az általa megnevezett kedvezményezett részére a biztosító kifizeti a biztosítási összeget. Ha a biztosított a tartamon belül meghal, a biztosító átvállalja a díjfizetést a tartam végéig, amikor is a kedvezményezett részére kifizeti a teljes biztosítási összeget. Ezzel a módozattal az előre látható, megjósolható időpontban jelentkező események finanszírozásához szükséges tőke felhalmozásáról gondoskodhatunk, például a gyermek tanítási költségeinek fedezéséről.


Befektetéshez kötött életbiztosítás

Az életbiztosítási termékek új generációja, a vegyes életbiztosítások által nyújtott szolgáltatásokat ötvözi egy befektetési alap kínálta lehetőségekkel. A szerződő által befizetett díjakat a biztosító a szerződő által kiválasztott befektetési alapokba fekteti, a lejáratkori kifizetés mértékét ezen alapok hozama határozza meg. A szerződő a tartam során igény szerint átirányíthatja megtakarítását a felkínált alapok között. Nagy előnye a rugalmasság és az elérhető, a klasszikus életbiztosításokénál magasabb hozam, ugyanakkor hátrányaként is ugyanezeket kell kiemelni, mivel a befektetési alapok szabad megválasztása, olykor a magasabb hozam érdekében komoly kockázatvállalást jelent.


Járadékbiztosítás
A szerződő előzetes díjfizetése ellenében, a biztosító vállalja, hogy szerződés feltételei szerint rendszeres időközönként pénzt folyósít a biztosított, vagy az általa megnevezett kedvezményezett részére.
Whole Life – egész életre szóló életbiztosítás
Az Egyesült Államokban már régóta népszerű módozat az örököseinket védi úgy, hogy a biztosító a kedvezményezett részére fizeti ki a teljes biztosítási összeget a biztosított halálakor. A biztosítás a szerződő kérésére visszavásárolható, kölcsön vehető fel a terhére.


 


 

A vállalkozások és intézmények gazdálkodási és működési körükben bekövetkezett nem várt események miatt kártérítési felelősséggel is tartozhatnak. Felelősségbiztosítás alapján a biztosító átvállalja a biztosított által okozott károk következtében a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségét a biztosítás mértékéig. Az általános felelősségbiztosítás esetén, a biztosító megtéríti a biztosított - mint a szerződésben megjelölt tevékenység folytatója, telephely, részleg, munkahely, üzlet fenntartója és üzemeltetője - által szerződésen kívül okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik. Ebbe a csoportba tartoznak a munkáltatói felelősségbiztosítás, amely a munkabalesetből eredő károkat téríti meg, a termék- és szolgáltatásbiztosítás, amely fedezetet nyújt azokra a kockázatokra, amelyért a gyártó, a szolgáltató, a forgalmazó a termelt és forgalmazott termék, avagy a teljesített szolgáltatás hiányosságából eredő kár miatt kártérítési kötelezettséggel tartozik. Létezik még Környezetszennyezési felelősségbiztosítás, amely fedezetet nyújt azon váratlan, balesetszerűen és előre nem kalkulálható módon bekövetkező környezetszennyezési károkra, amelyért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.