Főoldal Pénzügyi megoldások Minden ami CSOK

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE (CSOK)

A 2016. január 1-től hatályos rendelkezések, a 10+10 CSOK, újabb lehetőségeket és nagyobb kedvezményeket biztosít az igénylők számára, ezen túl a 2015. júliusa óta elérhető korábbi támogatási változatban szereplő összegek szintén számottevően növekedtek.

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?

·         2008. július 1-jét követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, min. összkomfortos lakás építéséhez,

·         2008. július 1-jét követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,

·         legalább komfortos használt lakás vásárlásához,

·         legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

 

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

·         az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a cél ingatlanba vele együtt beköltöző meglévő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után, vagy

·         legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén, amennyiben a szülők házasok, függetlenül a már meglévő gyermekek számától

 

3. A kedvezmény szempontjából ki minősül gyermeknek?

·         a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően

·         az eltartott, aki a 20. életévét még nem töltötte be

·         vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

·         vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy

 

4. Mekkora összegű támogatás igényelhető

 

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő eltartott és a vállalt gyermekek együttes számától, valamint a lakás hasznos alapterületétől. A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már támogatás került igénybevételre), viszont az összeg meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermekeket, akik után már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást igénybevettek.

 

Használt lakásvásárlásnál adható összegek:

Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege.

 

Új lakás vásárlás, és építés esetén a támogatási összegek:

 

- egy gyermek esetén 600.000 Ft,

- két gyermek esetén 2.600.000 Ft,

- három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft.

 

Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

 

5. Milyen igazolásokra van szüksége az igénylőknek?

 

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 

·         OEP igazolás: Legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.

·         NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan.

·         Életkor igazolása: Megelőlegezett CSOK igénylésére csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

·         Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

 

6. Milyen követelmények vannak az ingatlanra vonatkozóan?

 

·         A lakás vételárára vonatkozó előírás: Új lakás vásárlása esetén nincs előírás. A használt lakás vételára a NUTS táblázatban meghatározott összegen belüli. Megyeszékhelyen max. 25.000.000 Ft.

·         Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 50%-nak kell lennie. (A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.)

·         A kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nem lehet. Ez alól kivétel pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakást.

 

7. Hogyan juthatok hozzá a 10+10 millió forinthoz?

 

2016.01.01. napjától igényelhető „10+10 CSOK”, amely a legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családoknak ad lehetőséget a 10 millió Ft összegű CSOK igénylésére, és mellé legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitel igénybevételére. Ebben a pontban az eddigieket kiegészítő külön feltételek találhatóak.

 

A jogszabály által nevesített esetek:

A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.

A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, vagy ház esetén a hasznos alapterület legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

A „10+10 CSOK” igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére. A maximális támogatás 3 gyerekre érhető el, a negyediknél nem hívható le plusz összeg.

Személyi feltételek:

·         Az igénylő és házastársa vonatkozásában az igénylés időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.

·         30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek.

A „10+10 CSOK” mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.